Střední zdravotnická škola Písek

 Náš FacebookNáš Facebook    +420 382 201 411    skola@szs-pi.cz

Články


Profil absolventů SZŠ Písek

Praktická sestra (dříve zdravotnický asistent)

Kód oboru: 53-41-M/03

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Profil absolventa
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.
Provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče. Absolvent byl vzdělán tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité  pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového  i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách  a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči.
Absolvent/absolventka , který úspěšně vykonal/-a maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách.

SZŠ Písek

 

Charakteristika oboru
Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, a to pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře. Vzdělávání se proto zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka.
Žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce, k ochotě a trpělivosti při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty/klienty. Vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které mu umožní lépe se adaptovat na nové podmínky. Odborné vzdělání poskytuje žákům základní odborné vědomosti  nezbytné pro vytvoření požadovaných ošetřovatelských dovedností.  Nedílnou součástí odborného vzdělávání jsou cvičení a praktická výuka ve zdravotnických  a dalších zařízeních poskytující  zdravotnickou péči.

Všeobecné vzdělávání
v sobě zahrnuje tyto složky: jazykové, společenskovědní a ekonomické, matematické, přírodovědné, estetické, péče o vlastní zdraví a rozvoj tělesné kultury, vzdělávání v informačních a komunikačních technologií. Odborné vzdělávání poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, manuálních a intelektových dovedností a návyků nezbytných pro jejich pracovní uplatnění. Zahrnuje jednak učivo obecně-odborného a propedeutického charakteru, jednak učivo specificky odborné zaměřené na ošetřovatelský proces a péči o jednotlivé kategorie pacientů/klientů.

Klíčové kompetence
Jedná se o soubor schopností, znalostí a s nimi  souvisejících postojů a hodnot, které jsou obecně přenositelné a uplatnitelné. Umožňují absolventům pružněji reagovat na vývoj v oboru a na trhu práce, a tím i na potřebu dále se vzdělávat, a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním i občanském životě. Prolínají celým odborným i všeobecným vzděláváním, na jejich vytváření se musí podílet různou mírou všechny vyučovací předměty. Z hlediska významu pro studijní obor a uplatnění absolventů je žádoucí posilování těchto kompetencí: komunikativní, personální a sociální, kompetence k matematickým aplikacím, k práci s informacemi a využívání prostředků ICT, kompetence řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy.

 


 

Zdravotnické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/04  

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Profil absolventa
Absolvent studijního oboru zdravotnické lyceum je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních  fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech. Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání, např. zdravotnický asistent, ošetřovatel, zubní instrumentářka. Uplatnění může najít i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se  sociální nebo charitativní činností. Vzdělání se zaměřuje na široké všeobecné vzdělání s posílením výuky v profilujících předmětech (biologie, fyzika, chemie, matematika). Dále  je zaměřeno na přípravu ke studiu zdravotnických a medicínských oborů (zdraví  a nemoc, moderní trendy v péči o zdraví, klinická propedeutika, základy ošetřovatelství atp.) 
   

Charakteristika oboru
Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů obvyklých u lyceálních oborů (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, dějepis, občanská nauka, matematika, tělesná výchova, ekonomika, informační a komunikační technologie), avšak s rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium zdravotnického zaměření. Jde především o přírodovědné předměty biologie, chemie a fyzika, které jsou zařazeny v daleko větším rozsahu, než je tomu ve standardních středoškolských zdravotnických oborech i jako základ v gymnaziálním vzdělávání. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i předměty aplikačního charakteru, které rozšiřují znalosti všeobecně vzdělávacích předmětů o učivo související s budoucím studijním zaměřením.

 

Jazykové vzdělávání
Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáků a učí je kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně v českém jazyce nebo v cizím jazyce a efektivně pracovat s textem jako zdrojem informací (rozvíjí čtenářskou gramotnost) i jako formativním prostředkem. Učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, dále přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. V neposlední řadě přispívá k jejich lepšímu porozumění těm lidem, jejichž jazyk žáci ovládají, kromě svého jazyka mateřského.   

 

Společenskovědní a ekonomické vzdělávání
Učivo je zahrnuto v předmětech občanská nauka, dějepis, ekonomika, doplňuje se v některých obecně odborných předmětech. Toto vzdělávání kultivuje historické vědomí žáků, aby poznání minulosti hlouběji a lépe porozuměli své současnosti a jejím problémům. Učí je rozumět společnosti a světu, v nichž žijí a budou v budoucnosti žít. Rozvíjí jejich dovednosti podílet se na občanském životě, kultivuje také jejich právní vědomí. Společenskovědní vzdělávání v sobě obsahuje i mediální výchovu, která vybavuje žáky mediální gramotností. Klade si cíle i v oblasti filozofické etiky, neboť učí žáky klást si praktické filozofickoetické otázky a hledat na ně odpovědi. V ekonomické složce kultivuje ekonomické vědomí žáků, aby se dovedli co nejlépe chovat v prostředí tržní ekonomiky nejen jako občané, ale i pracovníci zdravotnických a příbuzných oborů.

  

Matematické vzdělávání
Směřuje k tomu, aby žáci dovedli využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě, při řešení odborných problémů vyžadujících efektivní způsoby výpočtu nebo znalosti o geometrických útvarech, uměli odhadovat výsledky, obhajovat použité matematické postupy, rozuměli statistickým nebo běžným finančním a ekonomickým údajům.

 

Přírodovědné vzdělávání
Realizuje se v předmětech fyzika, chemie a biologie. Zejména na předměty biologie a chemie lze nahlížet z hlediska cílů vzdělávacího programu jako na předměty odborného a propedeutického charakteru. Přírodovědné vzdělávání připravuje žáky pro studium vybraných předmětů (klinické propedeutiky, mikrobiologie a imunologie, vybraných laboratorních metod apod.) a tím napomáhá jejich další studijní a profesní orientaci.

 

Péče o vlastní zdraví a tělesnou zdatnost
Tato oblast je zaměřena na podporu fyzického i psychického zdraví žáků, na vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví, na posilování fyzické zdatnosti a volních vlastností žáků. Cílem je vybavit žáky dovednostmi a znalostmi potřebnými pro vlastní tělesný rozvoj, učit je vyrovnávat jednostrannou pracovní zátěž a nedostatek pohybu. Důraz se klade na to, aby žáci získali kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám, aby chápali význam pohybových aktivit pro zdraví. Učivo se realizuje jednak v předmětu tělesná výchova, jednak v dalších předmětech (biologie, první pomoc, výchova ke zdraví), dále formou sportovních kurzů a dalších sportovních aktivit organizovaných školou.

  

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
Obecným cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je podpora počítačové gramotnosti žáků, jejich příprava na efektivní využívání informačních a komunikačních prostředků v běžném osobním životě i pro studijní účely, jako zdroje informací a prostředku dalšího vzdělávání. Vzdělávání se realizuje jednak v rámci samostatného vyučovacího předmětu, jednak důsledným a funkčním využíváním práce s počítačem a internetem v celém vzdělávacím procesu.

 

Profilující vzdělávání
Profilující vzdělávání je koncipováno v souladu s obecnou koncepcí oboru lyceum ve dvou rovinách. Jednu tvoří předměty povinné pro všechny žáky – klinická propedeutika, výchova ke zdraví, první pomoc, druhou soubor výběrových předmětů, které seznamují žáky se základy studia vybraných lékařských oborů a nelékařských oborů (např. vybrané laboratorní metody, patologie a patofyziologie, mikrobiologie a epidemiologie, ošetřovatelská propedeutika), a tím ovlivňují jejich studijní orientaci. Praktické vzdělávání se realizuje pouze formou cvičení ve škole a pokud to podmínky umožní, formou exkurzí a stáží na vybraných pracovištích, které mohou přispět k lepší profesní orientaci a motivaci žáků, i k prohloubení jejich vědomostí ze základních i profilujících předmětů.