Střední zdravotnická škola Písek

 Náš FacebookNáš Facebook    +420 382 201 411    skola@szs-pi.cz

Články


Ošetřování nemocných – praktická výuka

Předmět Ošetřování nemocných zprostředkovává žákům 3. a 4. ročníků praktickou výuku v přirozeném prostředí nemocnice, ambulancí a sociálních zařízení. Žáci se tak připravují na práci v prostředí se zvýšenými nároky na dodržování hygienických předpisů, prevenci infekčních onemocnění a na spolupráci ve zdravotnickém týmu. Praktická výuka ve zdravotnických zařízeních vede žáky k aplikaci teoretických i praktických dovedností, které získali v odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech. Každý si tak upevní nejen nácvik odborných činností, ale i komunikační dovednosti a navazování sociálních vztahů. 

V tomto předmětu jsou žáci rozděleni do skupin dle jednotlivých klinických pracovišť, kde pracují pod vedením učitelky odborných předmětů, v případě externího pracoviště pracují pod vedením sestry a lékaře. Ve třetím ročníku absolvují žáci odbornou praxi ve čtyřtýdenním bloku. V tomto případě je výuka organizována do ranních a odpoledních směn.

Ošetřování nemocných probíhá ve spolupráci s Nemocnicí Písek, a.s., konkrétně na těchto odděleních: akutní rehabilitace, dětské, gynekologicko-porodnické, hematologicko-transfuzní, chirurgické, interní, odd. následné péče, neurologické a ortopedické oddělení. Do písecké nemocnice naši žáci nedocházejí pouze na praktickou výuku, ale dlouhodobě se aktivně účastní  těchto projektů: Den otevřených dveří Nemocnice Písek, Den hygieny rukou, Den ledvin a Pochod za zdravé chlapy. 

Naše škola spolupracuje i s ambulancemi soukromých lékařů - s pediatrickou, chirurgickou a gynekologickou-porodnickou ambulancí, se zařízením pro seniory a se zařízením pro děti. 

Všem, kteří se podílejí na vzdělávání budoucích zdravotníků, patří za jejich vstřícný a trpělivý přístup velké poděkování.

SZŠ Písek

SZŠ Písek

SZŠ Písek

SZŠ Písek