Střední zdravotnická škola Písek

 Náš FacebookNáš Facebook    +420 382 201 411    skola@szs-pi.cz

Články


Výsledky 1. kola přijímacího řízení / 29.4.2022

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete pod následujícími odkazy:

Obor Praktická sestra - prezenční čtyřleté studium

Obor Praktická sestra - dálkové pětileté studium

Obor Praktická sestra - dálkové zkrácené tříleté studium

 

Důležité informace a pokyny vztahující se k výsledkům přijímacího řízení:

  • Uchazeči jsou zde uvedeni anonymně pod svým evidenčním číslem, které máte napsané na pozvánce k přijímací zkoušce. Uchazeči jsou seřazeni podle bodů sestupně od nejlepšího výsledku k nejhoršímu.
  • Vyvěšením seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené (nebude zasíláno poštou ani mailem).
  • Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy v pondělí 2. května mezi 8 a 13 hodinou. Následně budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou zákonným zástupcům do vlastních rukou s doručenkou.
  • V případě přijetí a zájmu o studium na naší škole odevzdejte nejpozději do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků v kanceláři školy svůj zápisový lístek. Odevzdat jej můžete osobně, nebo zaslat do školy doporučeně poštou.
  • Pokud jste nám odevzdali svůj zápisový lístek a byli jste na základě vydání „nového rozhodnutí o přijetí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče“ přijati na jinou školu, kterou preferujete, můžete svůj zápisový lístek vzít zpět a odevzdat jej na preferovanou školu. Zápisový lístek vám vrátíme na základě předloženého nového rozhodnutí o přijetí z této školy. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí je opět 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí. Pozor - toto takzvané zpětvzetí zápisového lístku je možné učinit pouze jednou!
  • Pokud jste na námi zveřejněném seznamu mezi nepřijatými uchazeči a chcete u nás studovat, můžete podat Odvolání proti nepřijetí na SŠ, vzor je ke stažení ZDE. Toto odvolání podávejte až ve chvíli, kdy máte v ruce Rozhodnutí o nepřijetí, ne dříveOdvolání je nutné podat ředitelce školy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání můžete podat osobně, nebo zaslat do školy doporučeně poštou. Počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení nebo vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitelka školy může následně vydat nové rozhodnutí o přijetí za předpokladu, že uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení a že se uvolní místo, tedy že některý z přijatých uchazečů neodevzdal v předepsané lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků zápisový lístek. Rozhodující pro obsazení volných míst je pořadí odvolaných uchazečů podle výsledků přijímacího řízení, nikoliv rychlost podání odvolání.

V Písku dne 29.4.2022, PhDr. Helena Šatrová, ředitelka školy