Střední zdravotnická škola Písek

 Náš FacebookNáš Facebook    +420 382 201 411    skola@szs-pi.cz

Články


Školská rada SZŠ Písek

Školská rada SZŠ Písek

Složení školské rady od 1.10.2020:
za pedagogické pracovníky školy: Ing. Radek Altschmied
za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: p. Gabriela Kakosová
za zřizovatele školy je níže uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenována Mgr. Květoslava Slabáková

Rada Jihočeského kraje dne 1. 10. 2020 usnesením č. 1017/2020/RK-108 vzala na vědomí výsledky voleb do dvou třetin školské rady při Střední zdravotnické škole, Písek, Národní svobody 420 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele.

 

Obecné informace o složení, funkčním období a kompetencích školské rady

Členové školské rady
Školská rada sestává ze zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků, pedagogických pracovníků školy, zřizovatele a dalších osob. Počet členů rady může být různý, rada má nejméně 3 členy a počet členů musí být dělitelný třemi. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci vydat volební řád a jmenovat třetinu jejích členů. Zbylé dvě třetiny volí zletilí žáci, případně zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci v rámci dané školy (§167 odst. 2 Školského zákona). Členem rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období
Funkční období člena rady je tříleté. Zaniká v případě uplynutí funkčního období, úmrtím, vzdáním se funkce, odvoláním u členů jmenovaných zřizovatelem, jmenováním ředitelem školy či zvolením nového člena v předčasných volbách. Dále též funkce zaniká dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole, nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy. Pokud tak stanoví volební řád, zanikne též funkce v případě opakované neomluvené neúčasti na jednáních rady.

Funkce a kompetence školské rady
Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která jsou nejméně dvakrát ročně. První zasedání svolává ředitel školy, všechna následující předseda rady. Na prvním zasedání musí být zvolen předseda a musí být stanoven jednací řád.

Pro přijetí jednacího řádu je nezbytně nutná nadpoloviční většina hlasů členů rady. Rada může zvolit také místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Na zasedání se rada snaží zejména projednávat oblast vzdělávací, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Hlasovací právo členů je rovné.

Plný výčet kompetencí školské rady je uveden ve školském zákoně v paragrafu 168.
Jsou jimi:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Školské radě jsou zpřístupněny veškeré informace o škole, zejména její dokumentace. Ty musí poskytnout ředitel školy.