Střední zdravotnická škola Písek

 Náš FacebookNáš Facebook    +420 382 201 411    skola@szs-pi.cz

Články


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Písek, Národní svobody 420 vyhlašuje podle §60 odst. 1 zákona č. 651/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
druhé kolo přijímacího řízení
a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů ve druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 a jednotná kritéria takto:

Obor a počty přijímaných:

53-41-M/03 Praktická sestra dálkové studium - 5leté: 9 uchazečů
53-41-M/03 Praktická sestra dálkové studium - zkrácené - 3leté: 4 uchazeči
 

1) Kritéria přijímacího řízení pro dálkové pětileté studium - druhé kolo

• podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka - na přihlášce musí být uvedeno následující prohlášení přesně v tomto znění: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru praktická sestra.“ a potvrzeno lékařem.
• do prvního ročníku se přijímají uchazeči, kteří úspěšně splnili povinnou školní docházku
• uchazeč doloží splnění povinné školní docházky přiložením ověřené kopie posledního ročníkového vysvědčení ze ZŠ k přihlášce (případně vyplněné známky ze ZŠ na přihlášce ověřené příslušnou základní školou).

Uchazeči budou přijati na základě:
• Bodového hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ v 2. pololetí 8. ročníku a 1. a 2. pololetí 9. ročníku (resp. 7 a 8. ročníku,  pokud povinná školní docházka končila v 8. ročníku).
  Maximální počet získaných bodů: 66 (tabulku pro přidělení bodového hodnocení naleznete níže)
• Přijati budou uchazeči, kteří získají větší počet bodů 
  -  v případě bodové shody na posledním místě rozhoduje průměrný prospěch ze ZŠ za sledované období
  -  v případě shodného průměrného prospěchu ze ZŠ za sledované období rozhoduje: 
     1. průměrný prospěch z Českého jazyka a lit. ze ZŠ za sledované období
     2. průměrný prospěch z Cizího jazyka ze ZŠ za sledované období
     3. průměrný prospěch z Přírodopisu (Přírodověda) ze ZŠ za sledované období
 
Bodové hodnocení průměrného prospěchu (přepočet známek na body) za 2. pololetí 8. ročníku a 1. a 2. pololetí 9. ročníku (spočítá se průměr známek za všechna tři pololetí zaokrouhlený na dvě desetinná místa) naleznete v samostatném dokumentu ZDE

Informace k průběhu přihlašování:
Přihláška se podává na zeleném tiskopisu stanoveném MŠMT ČR, stáhnout jej můžete ZDE. Přihlášku lze podat pouze v tištěné podobě, a to buď zasláním doporučeně na adresu školy, nebo osobně v sekretariátu školy (po-čt od 8 do 15 hod, pá od 8 do 13 hod). Elektronické podání e-mailem není možné.
 
Do druhého kola přijímacího řízení budou zařazeni uchazeči, jejichž přihláška bude školou přijata nejpozději 20. května 2022. Výsledky budou zveřejněny v pondělí 23. května 2022.


2) Kritéria přijímacího řízení pro dálkové tříleté zkrácené studium - druhé kolo

• podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka - na přihlášce musí být uvedeno následující prohlášení přesně v tomto znění: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru praktická sestra.“ a potvrzeno lékařem.
• do prvního ročníku se přijímají uchazeči, kteří již mají ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru a chtějí získat kvalifikaci pro práci ve zdravotnictví.
• uchazeč doloží ukončené středoškolské vzdělání přiložením ověřené kopie maturitního vysvědčení k přihlášce.
 
Uchazeči budou přijati na základě: 
• Bodového hodnocení průměrného prospěchu u maturitní zkoušky (max. 50 bodů, váha kritéria 71%)
• Pokud uchazeč doloží potvrzení od zaměstnavatele (aktuálně platná pracovní smlouva či dohoda) o práci v oboru se zdravotnickým zaměřením (např. nižší zdravotnický personál - ošetřovatel, atd), získá navíc 20 bodů. Váha kritéria je 29%.
• Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů z uvedených dvou kritérií. Uchazeč může získat maximálně 70 bodů (100%)
  -  v případě bodové shody na posledním místě rozhoduje:
     1. průměr známek z maturitního vysvědčení
     2. doložené potvrzení od zaměstnavatele
     3. známka z Českého jazyka na maturitním vysvědčení

Bodové hodnocení průměrného prospěchu u maturitní zkoušky (přepočet známek na body) naleznete v samostatném dokumentu ZDE.

Informace k průběhu přihlašování:
Přihláška se podává na zeleném tiskopisu stanoveném MŠMT ČR, stáhnout jej můžete ZDE. Přihlášku lze podat pouze v tištěné podobě, a to buď zasláním doporučeně na adresu školy, nebo osobně v sekretariátu školy (po-čt od 8 do 15 hod, pá od 8 do 13 hod). Elektronické podání e-mailem není možné.
 
Do druhého kola přijímacího řízení budou zařazeni uchazeči, jejichž přihláška bude školou přijata nejpozději 20. května 2022. Výsledky budou zveřejněny v pondělí 23. května 2022.


Přijímací řízení upravuje:
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

V Písku dne 10. května 2022, PhDr. Helena Šatrová, ředitelka školy